ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a „BMTE App” jegyértékesítési mobil-alkalmazás szolgáltatáshoz 

kapcsolódó adatkezeléséről

 

 

BEVEZETŐ:

A

Budafoki MTE Labdarúgó Korlátolt Felelősségű Társaság

 

székhelye: 1222. Budapest, Promontor u 89/A. sz.

cégjegyzékszáma: 01 09 290052

Telefonszám: +36 1 249 5952;

e-mail cím: technikai.bmte@gmail.com;

 

mint adatkezelő /a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Társaság”/

 

az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Társaság által az. 1. pontban megjelölt tevékenységének /a továbbiakban: „Tevékenység”/ gyakorlása során megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó alapvető információkat.

 

A Társaság a Tevékenysége során kiemelt hangsúlyt helyez az adatvédelmi előírások betartására, bizalmasan kezeli a személyes adatokat, és megtesz minden olyan technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos és jogszerű kezelését garantálja.

 

A „BMTE App” jegyértékesítési mobil-alkalmazást 16 éven aluli személyek nem vehetik igénybe.

 

A Tájékoztató célja: a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható személyek /a továbbiakban: „Érintettek”/ teljeskörű tájékoztatást kapjanak adataiknak a Társaság által a Tevékenységgel összefüggésben végzett kezeléséről, így különösen, de nem kizárólagosan:

 

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok:

 

A Tájékoztató módosítása: a Társaság fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Tájékoztató tartalmát egyoldalúan módosítsa, különösen abban az esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok változása, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által - a jogszerű adatkezelési gyakorlat elősegítése érdekében - kiadott Ajánlásokban rögzítésre kerülő útmutatások, vagy a Társaságnak az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai azt indokolják. A Tájékoztató módosítása esetén, a Társaság kellő időben gondoskodik arról, hogy a változásokról előre értesítse az Érintetteket.

 

 1. A Társaság által végzett Tevékenység, melyhez az adatkezelés kapcsolódik: 

mobil-alkalmazással igénybe vehető „jegyvásárlás” szolgáltatás nyújtása a 1222 Budapest Promontor u 89/A. sz. alatt lévő Promontor utcai stadion területén /a továbbiakban: „Stadion”/

 

 1. Az adatkezelési műveletek:

 

az adatok rögzítése, rendszerezése, tárolása, lekérdezése, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

 

 

 1. Az adatkezelés céljai:

3.1. Elektronikus jegy generálása

és biztonságos jegytárolás: Alapesetben az BMTE App applikáció üzemeltetése során a Társaság mint a Stadion üzemeltetője a jegyet vásárló által - mind a jegyértékesítő felé, mind pedig az applikációban - megadott adatait párosítja, ezzel biztosítva egy, az applikációban szereplő, le nem másolható elektronikus jegy legenerálását.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulás – az applikációból történő kiregisztrálással, a regisztrálással azonos egyszerű módon - bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Érintett hozzájárulásán alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Tiltakozáshoz való jog: a személyes adatok fentiek szerinti kezelése nem kapcsolódik közvetlen üzletszerzéshez, s az Érintett bármikor jogosult arra, hogy adatai kezelése ellen tiltakozzon a Tájékoztató 10.4. pontjában írtak szerint.

 

Érintett egyeztetési joga: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan a Társaság részéről szükséges beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 

 

 

 

 1. A kezelt adatok köre, forrása:

 

Adatok köre: Adatok forrása:

 

Kötelező: e-mail címe, (ez a regisztrációhoz nélkülözhetetlen)

Nem kötelező: az Érintett: vezetékneve, keresztneve, születési dátuma, neme, lakcíme, számlázási címe, kézbesítési címe

telefonszámaaz általa használt gépjármű hatósági jelzése(rendszám)

Az email címet Érintett adja meg az applikációba történő regisztrációja során, a nem kötelező adatokat a regisztráció után adhatja meg.

Az Érintett köteles-e személyes adatokat megadni?  nem

 

Az Adatszolgáltatás elmaradásával járó következmény: a BMTE App mobilalkalmazásban történő regisztráció a kötelező személyes adat (e-mail cím) megadása hiányában nem vehető igénybe; sikeres regisztráció biztosítja az érintett által bármely hivatalos jegyértékesítőnél vásárolt jegy elektronikus formában történő létrehozását, legenerálását és annak biztonságos tárolását (elektronikus jegy rendszerben történő fogadása a bemutatás és/vagy kinyomtatás érdekében).

 1. Az adatok tárolásának helye, időtartama:

 

Helye:                                                                                   Időtartama:

 

MS Windows és MS SQL szerver (telepítés helye: 1222 Budapest Promontor u 89/A. szerverterem) 

Nem meghatározott

 

 1. A Társaság igénybe veszi-e adatfeldolgozó közreműködését? igen / nem* 

(*a megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Ha igen, az adatfeldolgozó adatai:

 1. Cégnév: Animative Kft.

Székhelye: 1043 BUDAPEST, DUGONICS UTCA 11

Képviselője: Inotay Balázs,

Telefonszám: +36 20 938 1002

E-mail cím: balazs.i@animative.eu

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése (applikáció üzemeltetés) tekintetében kötött adatfeldolgozási szerződés. 

 

Az adatfeldolgozó feladatai:

 

Ügyfél által megadott e-mail címek kezelése, indokok/célok az alkalmazás használat egyediségének

biztosítása, regisztráció és autentikáció, ügyfél által megvásárolt jegyek alkalmazásba juttatása.

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

a Társaság belső szabályozással (adat- és titokvédelemi, információbiztonsági, hozzáférési jogosultságokra vonatkozó szabályok meghatározásával), a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével, szervezési és oktatási intézkedésekkel gondoskodik a megfelelő adatvédelemről.

A Társaság az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Érintettek számára:

 1. a hozzáférés (rendelkezésre állás),
 2. a hitelesség,
 3. az adatok változatlansága (integritása)
 4. a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

 

A Társaság az adatkezelés során biztosítja továbbá az informatikai rendszer:

 

A Társaság informatikai rendszere és hálózata magas szinten védett a számítógépes betörések ellen.

 

A Társaság köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek a Tájékoztató 3. pontjában hivatkozott egyeztetési jogának biztosítását is.

 

 

 1. Kik ismerhetik meg az adatokat? 

A Társaság biztosítja, hogy belső szervezetében kizárólag a szükséges számú személy és csak feladata elvégzéséhez szükséges mértékben férjenek hozzá adataihoz; valamint a Társaság biztosítja, hogy az Érintettek személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától. Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság megkereshetik a Társaságot az adatkezeléssel kapcsolatosan, adatok átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. Az ÉRINTETTEK JOGAI, ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI:

 

 

10.1. AZ ÉRINTETT KÉRELMEZHETI a Társaságnál:

 

 

 

adatai kiegészítését;

 

 

korlátozását: a Társaság az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 1. ha az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 1. ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 

 1. ha a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 

 1. ha az Érintett tiltakozott a jogos érdekre történő hivatkozáson alapuló adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek -e az Érinett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Társaság előzetesen tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés

korlátozásának feloldásáról.

 

 

10.2. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG:

 

Az Érintett számára biztosítani kell: az adathordozhatósághoz való jogának a GDPR 

rendelkezéseinek megfelelő gyakorlását, mely alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság által kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

10.3. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA:

az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, az Érintett a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja.

 

10.4. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen.

Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

10.5. ELJÁRÁSI RENDa Társaság lekésőbb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a (GDPR 15 – 22. cikk szerinti) kérelme alapján foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve (a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján) két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a Társaság az egy hónapos határidőn belül köteles értesíteni az Érintettet a meghosszabbítás okának megjelölésével. 

 

  1. ADATOK TÖRLÉSE: a Társaság indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a személyes adatot, ha: 

 

 

 

 

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: 

 

 1. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK:

 

12.1. PANASZ ELŐTERJESZTÉSEjavasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

A Társaság ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és postacíme /a Tájékoztató Bevezető Részében írtaknak megfelelően/:

 

E-mail cím:  technikai.bmte@gmail.com

 

Telefonszám: +36 1 249 5952

 

Postacím: Budafoki MTE Labdarúgó 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Kiss Norbert

 ügyvezető 

1222 Budapest, Promontor u 89/A.

 

12.2. HATÓSÁGI ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSEaz Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. 

Az illetékes hatóság: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, 

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe: http://naih.hu

12.3. BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS 

KEZDEMÉNYEZÉSE: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze a 12.1. pontban megjelölt telefonszámon, vagy e-mail címen, vagy írásban a Társaság postai címére küldött levélben.

 

 

 

Budapest, 2020. 10. 28.